Cài đặt weblogic 12c command line

Cài đặt weblogic 12c command line
Read Time:5 Minute, 39 Second

Cài đặt weblogic 12c command line

Chào các bạn ! Hôm nay mình và các bạn cùng nhau đi tìm hiểu một số khái niệm về Oracle weblogic và các cài đặt weblogic 12c command line.

1. Oracle Weblogic là gì?

Oracle weblogic server là một sản phẩm của Oracle ( được mua lại từ BEA Systems từ năm 2008). Nó được phát triển bởi tập đoàn Oracle nên hỗ trợ rất tốt các sản phầm khác của oracle như Oracle database. Ngoài ra nó cũng hỗ trợ ác CSDL khác như: DB2, Microsoft SQL Server, MySQL Enterprise và các database tương thích JDBC.

Weblogic server là một loại web server như:

+ Iis

+ Tomcat

+ Websphere

+ JBoss

+ Glashfish

– Và nó chính là 1 webserver hạng nặng dùng để triển khai các ứng dụng lớn và phức tạp.

2. Cài đặt weblogic 12c command line

2.1. Tiến hành download Software

Download java: DOWNLOAD

Download weblogic 12C: DOWNLOAD

– Phiên bản mình demo:

+ Weblogic: fmw_12.2.1.4.0_wls_lite_generic.jar

+ Java 8: jdk-8u301-linux-x64.rpm

2.2 Môi trường cài đặt.

Server: oracle linux 7.9 có thể sử dụng centos 7.x

Hostname: oracle.system.info.vn

IP: 10.10.10.5/24

2.3 Cài đặt.

2.3.1 Cấu hình cơ bản

– Đảm bảo rằng tệp /etc/hosts đã cấu hình chính xác cho localhost và máy chủ

# echo "10.10.10.5 oracle.system.info.vn" >> /etc/hosts

– Tạo thư mục chứa các cài đặt:

# mkdir -p /u01/software
# cd /u01/software

– Copy bộ cài đặt vào máy chủ:

# scp D:\Downloads\jdk-8u301-linux-x64.rpm root@10.10.10.5:/u01/software
# scp D:\Downloads\fmw_12.2.1.4.0_wls_lite_generic.jar root@10.10.10.5:/u01/software

2.3.2 Cài dặt java 8

# yum install /u01/software/jdk-8u301-linux-x64.rpm -y

+ Kiểm tra phiên bản java

# java -version

Đảm bảo java đã được cài đặt

[root@weblogic ~]$ java -version

java version “1.8.0_301”

Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_301-b09)

Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.301-b09, mixed mode)

2.3.3 Tạo users & groups

# groupadd oinstall
# useradd -g oinstall -G oinstall oracle12
# passwd oracle12

2.3.4 Tạo thư mục cài đặt và cấu hình

# mkdir -p /u01/app/oracle/middleware
# mkdir -p /u01/app/oracle/config/domains
# mkdir -p /u01/app/oracle/config/applications
# chown -R oracle12:oinstall /u01
# chmod -R 775 /u01/

2.3.5 Thiết lập biến môi trường

– Chạy lệnh sau để hiển thị đường dẫn của Java

# update-alternatives --config java

+ Kiểm tra đường dẫn java để cấu hình .bash_profile cho user.

[root@weblogic ~]$ update-alternatives –config java

There is 1 program that provides ‘java’.

Selection    Command

———————————————–

*+ 1           /usr/java/jdk1.8.0_301-amd64/bin/java

Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

– Cần thiết lập biến môi trường để người dùng oracle cài đặt, cấu hình và chạy Oracle Weblogic server.

# vi /home/oracle12/.bash_profile

+ Chèn đoạn sau vào cuối file:

export MW_HOME=/u01/app/oracle/middleware
export WLS_HOME=$MW_HOME/wlserver
export WL_HOME=$WLS_HOME
# ---- Set to the appropriate JAVA_HOME
export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_301-amd64
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

2.3.6 Tạo Response File

# vi /u01/software/wls.rsp

 

[ENGINE
Response File Version=1.0.0.0.0
[GENERIC]
ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/middleware
INSTALL_TYPE=WebLogic Server
MYORACLESUPPORT_USERNAME=
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=<SECURE VALUE>
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false
PROXY_HOST=
PROXY_PORT=
PROXY_USER=
PROXY_PWD=<SECURE VALUE>
COLLECTOR_SUPPORTHUB_URL=

– Chỉ định vị trí của Oracle Inventory

# vi /u01/software/oraInst.loc

inventory_loc=/u01/app/oraInventory

inst_group=oinstall

2.3.7 Cài đặt WebLogic

# su oracle12
# $JAVA_HOME/bin/java -Xmx1024m -jar /u01/software/fmw_12.2.1.4.0_wls_lite_generic.jar -silent -responseFile /u01/software/wls.rsp -invPtrLoc /u01/software/oraInst.loc

– Quá trình điễn ra như dưới là thành công:

Validations are enabled for this session.

Verifying data

Copying Files

Percent Complete : 10

Percent Complete : 20

Percent Complete : 30

Percent Complete : 40

Percent Complete : 50

Percent Complete : 60

Percent Complete : 70

Percent Complete : 80

Percent Complete : 90

Percent Complete : 100

The installation of Oracle Fusion Middleware 12c WebLogic Server and Coherence 12.2.1.4.0 completed successfully.

Logs successfully copied to /u01/app/oraInventory/logs.

2.3.8 Create domain

2.3.8.1 Tạo tệp domain.xml

– Tạo một tệp tin cho domain là “domain.xml”.

# vi /u01/app/oracle/middleware/wlserver/common/templates/scripts/wlst/domain.xml

Mặc định thì ListPort là 7001 và SSL là 7002, ta có thể tùy chọn thay đổi port tùy theo nhu cầu sử dụng. Tài khoản quản trị user/password đang để thiết lập cấu hình là:  weblogic/weblogic@1

readTemplate('/u01/app/oracle/middleware/wlserver/common/templates/wls/wls.jar')
cd('Servers/AdminServer')
cmo.setListenAddress('')
setOption('ServerStartMode','prod')
set('ListenPort', 7001)
create('AdminServer','SSL')
cd('SSL/AdminServer')
set('Enabled', 'True')
set('ListenPort', 7002)
cd('/')
cd('Security/base_domain/User/weblogic')
cmo.setPassword('weblogic@1')
setOption('ServerStartMode','prod')
setOption('OverwriteDomain', 'true')
writeDomain('/u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/example')
closeTemplate()
exit()
2.3.8.2  Chạy lệnh sau để tạo domain
# /u01/app/oracle/middleware/oracle_common/common/bin/wlst.sh /u01/app/oracle/middleware/wlserver/common/templates/scripts/wlst/domain.xml

2.3.9 Start weblogic cho domain example

– Cần tạo screen để start weblogic

# screen -S 12
# cd /u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/example/bin/
# sh startWebLogic.sh

– Bạn nhập:

+ username: weblogic

+ password: weblogic@1

– Để start WebLogic server ở chế độ chạy nền mà không cần nhập vào thông tin user/pass thủ công ta cần tạo tệp  boot.properties

# mkdir -p /u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/example/servers/AdminServer/security
# vi /u01/app/oracle/middleware/user_projects/domains/example/servers/AdminServer/security/boot.properties

– Chèn thông tin username và password vào file boot.properties

username=weblogic

password=weblogic@1

2.3.10 Mở port firewall

Các bạn sữa lại đấu (-) giúp mình nhé:

# su root
# firewall-cmd --zone=public --add-port=7001/tcp --permanent
# firewall-cmd --zone=public --add-port=7002/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

2.3.11 Truy cập giao diện Weblogic Server

HTTP bình thường: http://10.10.10.5:7001/console

HTTPS có SSL: https://10.10.10.5:7002/console

Đăng nhập thông tin user/pass quản trị ở trên vào giao diện Weblogic

Kiến Thức System chúc các bạn thành công!

✏️ Tác giả bài viết

Admin KTSYSTEM

Xin Chào mình là quản trị Viên Website system.info.vn Mình rất thích tìm hiểu về công nghệ mới, học hỏi và tìm tòi nghiên cứu về quản trị và bảo mật về hệ thống.
administrator
Happy
Happy
67 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
33 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *