Cài đặt Oracle Database 19c RPM trên Linux

Cài đặt Oracle Database RPM trên Linux
Read Time:4 Minute, 57 Second

Cài đặt Oracle Database 19c RPM trên Linux

Việt cài đặt Oracle database 19c trên Linux sẽ dễ dàng và nhanh chóng khi khi sử dụng RPM. Các modun sẽ được tích hợp sẵn để ta dễ dàng triển khai và được hỗ trợ cập nhật chính thức từ oracle. Trong bài viết này mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt và triển khai oracle database 19c bằng RPM trên linux.

1. Chuẩn bị cài đặt.

– Việc chuẩn bị rất dơn giản do oracle đã hỗ trợ ta các modun cài đặt tự động

– Yêu cầu hệ thống:

+ Hệ thống có kết nối mạng.

+ Tối thiểu 1 GB RAM, khuyến nghị nên cài 2GB RAM cho Oracle Database.

+ Tối thiểu 8GB RAM cho Oracle Grid Infrastructure.

– Download file oracle database 19c RPM tại đây: DOWNLOAD

Download file oracle database 19c RPM
Download file oracle database 19c RPM

– Bạn cần đăng nhập hoặc đăng ký Oracle account để download. Việc đăng ký tài khoản này là miễn phí, các bạn cần điền một số thông tin cơ bản như : họ tên, mail, số điện thoại,…

2. Tiến hành cài đặt Oracle Database 19c RPM trên Linux

– Trước khi cài đặt oracle database 19c, chúng ta cần cài đặt và chỉnh sữa các file sau:

+ Thực hiện set hostname và sửa file /etc/hosts

# hostnamectl set-hostname oracle.system.info.vn
# echo "10.10.10.10 oracle.system.info.vn" >> /etc/hosts

2.1 Cài đặt tự động trên Oracle Linux

Đối với các bạn đang sử dụng hệ điều hành Oracle Linux việc cài đặt oracle database bằng một lệnh duy nhất.

+ Login user root và thực hiện lệnh này:

# yum -y install oracle-database-ee-19c

+ Lệnh này sẽ tải xuống và cài đặt các gói RPM và cơ sở dữ liệu. Việc sau dó bạn cần là tiến hành tạo và cấu hình database.

2.2 Cài đặt oracle database 19c thủ công

Đầu tiên trước khi cài đặt Oracle, chúng ta cần chạy cài gói cần thiết “Oracle Preinstall RPM”.

– Việc cài đặt các bạn cần sử dụng user root.

+ Đối với Oracle linux:

# yum -y install oracle-database-preinstall-19c

+ Trên Red Hat, CentOs:

# curl -o oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el7.x86_64.rpm https://yum.oracle.com/repo/OracleLinux/OL7/latest/x86_64/getPackage/oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el7.x86_64.rpm
# yum -y localinstall oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el7.x86_64.rpm

– Sau khi cài đặt các gói cơ bản, bạn cần xóa file cài đặt này để tối ưu tài nguyên hệ thống.

# rm oracle-database-preinstall-19c-1.0-1.el7.x86_64.rpm

– Tiến hành cài đặt Oracle database 19c.

+ Tạo thư mục chứa file cài đặt RPM:

# mkdir /software

– Copy bộ cài đặt vào máy chủ bạn có thể dùng lệnh SCP hoặc có thể sử dụng FTP để đưa source cài đặt vào máy.

# scp D:\Downloads\oracle-database-ee-19c-1.0-1.x86_64.rpm root@10.10.10.10:/software

– Thư mục ORACLE_HOME sẽ được cài đặt mặc định có đường dẫn là: /opt/oracle/product/19c/dbhome_1

+ Cài đặt Oracle database bằng command:

# yum -y localinstall /software/oracle-database-ee-19c-1.0-1.x86_64.rpm

2.3 Tạo Oracle Database

RPM sẽ tạo 1 database demo:

+ Database: ORCLCDB

+ SID: ORCLCDB

+ Pluggable Database (PDB): ORCLPDB1

+ Port: 1521

Bạn cũng có thể thay đổi thông số bằng cách chỉnh sữa file: /etc/sysconfig/oracledb_ORCLCDB-19c.conf

# /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-19c configure

– Quá trình cài đặt diễn ra như sau:

[root@oracle ~]:~$ /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-19c configure
Configuring Oracle Database ORCLCDB.
Prepare for db operation
8% complete
Copying database files
31% complete
Creating and starting Oracle instance
32% complete
36% complete
40% complete
43% complete
46% complete
Completing Database Creation
51% complete
54% complete
Creating Pluggable Databases
58% complete
77% complete
Executing Post Configuration Actions
100% complete
Database creation complete. For details check the logfiles at:
/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCLCDB.
Database Information:
Global Database Name:ORCLCDB
System Identifier(SID):ORCLCDB
Look at the log file "/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCLCDB/ORCLCDB.log" for further details.
Database configuration completed successfully. The passwords were auto generated,you must change them by connecting to the database using 'sqlplus / as sysdba' as the oracle user.

– Ngoài ra bạn có thể tạo thủ công LISTENER và DATABASE bằng các lệnh sau:

+ Cài đặt x11 server để hiển thị GUI cài đặt

# yum groupinstall "X Window System" -y

+ Chú ý: Trên Windows, chúng ta sử dụng phần mềm Putty, Xmanager, MobaXterm, Xming,… để mở giao diện GUI cài đặt của Oracle.

# /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/bin/netca
# /opt/oracle/product/19c/dbhome_1/bin/dbca

2.4  Thay đổi mật khẩu các User Oracle

Trong quá trình cài đặt hệ thống tự động tạo user, chúng ta cần đổi mật khẩu của các user cần thiết.

– Đổi password user Oracle :

# passwd oracle

– Kiểm tra cấu hình biến môi trường nếu hệ thống chưa cài đặt sửa file /home/oracle/.bash_profile, thêm nội dung sau:

# vi /home/oracle/.bash_profile

+ Nếu chưa có ta thêm vào đoạn sau:

export ORACLE_BASE=/opt/oracle
export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/19c/dbhome_1
export ORACLE_SID=ORCLCDB
PATH=/usr/sbin:$PATH:$ORACLE_HOME/bin
export PATH

– Cập nhật biến môi trường.

# source /home/oracle/.bash_profile

– Khởi động Oracle database.

# su - oracle
# sqlplus / as sysdba
SQL> startup;

– Bạn cần thay đổi password user SYS để có thể đăng nhập vào các ứng dụng khác.

# su - oracle
# sqlplus / as sysdba
SQL> alter user sys identified by "<Password mới>";

– Tài liệu tham khảo: Tại đây

  • Như vậy ta đã cài đặt thành công Oracle Database 21c RPM trên Linux

Kiến Thức System chúc các bạn thành công!

✏️ Tác giả bài viết

Admin KTSYSTEM

Xin Chào mình là quản trị Viên Website system.info.vn Mình rất thích tìm hiểu về công nghệ mới, học hỏi và tìm tòi nghiên cứu về quản trị và bảo mật về hệ thống.
administrator
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *