Cài đặt Apache Tomcat 8,9,10 trên Linux

Read Time:5 Minute, 2 Second

Cài đặt Apache Tomcat 8,9,10 trên Linux

Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách cài đặt Apache Tomcat 8,9,10 trên Linux, một các chi tiết nhanh chóng và dễ dàng thực hiện.

1. Apache Tomcat là gì

Apache Tomcat là web server dùng để chạy các ứng dụng web viết bằng Java.

Apache là một trong những web server phổ biến nhất thế giới cho phép bạn thiết lập website an toàn, tiết kiệm chi phí lẫn công sức một cách hiệu quả phù hợp với những đơn vị kinh doanh vừa và nhỏ.

– Apache Tomcat triển khai các công nghệ liên quan đến Java như Servlet, JSP. Tính đến thời điểm bài viết này Apache Tomcat 10 đang là phiên bản mới nhất.

1.1 Cấu hình cài đặt

– Cần 1 Server hoặc VPS có cấu hình tối thiểu như sau:

+ RAM tối thiểu 1GB

+ Kích thước swap nên bằng với RAM

+ Kết nối mạng

+ Ổ cứng sau khi cài đặt hệ điều hành còn trống >= 1GB cho việc cài đặt

+ Hệ điều hành CentOS 7.x, RHEL 7.x, Oracle Linux 7.x,… Hoặc các phiên bản 8.x

1.2 Download java và bộ cài đặt apache Tomcat

– Apache Tomcat

+ Để download bộ cài đặt apache tomcat 10, vui lòng truy cập tại đây: DOWNLOAD

+ Để download bộ cài đặt apache tomcat 9, vui lòng truy cập tại đây: DOWNLOAD

+ Để download bộ cài đặt apache tomcat 8, vui lòng truy cập tại đây: DOWNLOAD

+ Ở đây mình sẽ demo cài đặt cho các bạn phiên bản apache tomcat 10.

– JAVA

+ Ở dây mình sử dụng JAVA 8 để phù hợp với các ứng dụng khác trong cùng hệ thống.

+ Để download JAVA 8, vui lòng truy cập tại đây: DOWNLOAD

2. Tiến hành cài đặt Apache Tomcat trên Linux

– Ta tiến hành upload source apache tomcat và java đã download ở trên vào thư mục bất kỳ trên hệ thống Bạn có thể dùng lệnh SCP command hoặc sử dụng FTP upload.

+ Ở đây mình sẽ lưu trữ ở : “/root/softs

2.1 Cài đặt Java

– Để cài đặt Java 8 ta thực hiện câu lệnh sau

# cd /root/softs
# yum localinstall -y jdk-8u301-linux-x64.rpm

– Sau khi cài đặt xong ta tiến hành kiểm tra phiên bản Java bằng lệnh sau:

# java -version
[root@tomcat softs]# java -version
java version "1.8.0_301"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_301-b09)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.301-b09, mixed mode)

2.2 Cài đặt Apache Tomcat

– Để cài đặt apache Tomcat bạn có thể sử dụng user “root” để cài đặt. Để đảm bảo tính bảo mật và an toàn mình sẽ tạo và sử dụng thêm user “tomcat“.

# groupadd tomcat 
# useradd -s /bin/false -g tomcat -d /opt/tomcat tomcat

– Tiến hành giải nén source cài đặt đã được download ở trên.

# cd /root/softs
# tar -xzvf apache-tomcat-10.0.11.tar.gz

– Di chuyển tất cả file nằm trong apache-tomcat-10.0.11 tới thư mục “/opt/tomcat“.

# mv apache-tomcat-10.0.11 /opt/tomcat

– Cấp quyền sở hữu thư mục cho user “tomcat“.

# chown -R tomcat:tomcat /opt/tomcat/

– Bạn cần tạo file service do vậy nó sẽ dễ dàng để start, stop hay restart apache tomcat service.

# vi /etc/systemd/system/tomcat.service

+ Copy và paste nội dung bên dưới vào file service:

[Unit]
Description=Tomcat 10 servlet container
After=network.target

[Service]
Type=forking
User=tomcat
Group=tomcat
Environment="JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_301-amd64"
Environment="JAVA_OPTS=-Djava.security.egd=file:///dev/urandom"
Environment="CATALINA_BASE=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_HOME=/opt/tomcat"
Environment="CATALINA_PID=/opt/tomcat/temp/tomcat.pid"
Environment="CATALINA_OPTS=-Xms512M -Xmx1024M -server -XX:+UseParallelGC"
ExecStart=/opt/tomcat/bin/startup.sh
ExecStop=/opt/tomcat/bin/shutdown.sh

[Install]
WantedBy=multi-user.target

– Sau đó chạy những lệnh sau để khởi động tomcat service và bật service khi khởi động lại máy chủ:

# systemctl daemon-reload
# systemctl start tomcat
# systemctl enable tomcat

– Kiểm tra service tomcat và port lắng nghe.

# service tomcat status
# netstat -lnpt

– Nếu server của bạn có sử dụng tường lửa (firewalld hoặc iptables), bạn cần thiết lập mở port 8080 để có thể truy cập giao diện Tomcat từ bên ngoài.

# firewall-cmd --add-port=8080/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

– Bây giờ bạn mở trình duyệt và truy cập http://your_ip_address:8080. Bạn sẽ nhìn thấy trang chủ Apache Tomcat như sau:

2.3 Cấu hình giao diện quản trị tomcat

– Sau khi hoàn tât các bước cài đặt và cấu hình cơ bản, bạn đã có thể truy cập trang Tomcat mặc định như trên. Tuy nhiên, vì lý do bảo mật nên bạn cần tạo thêm user để có thể truy cập trang quản trị Tomcat manager.

– User Tomcat và các quyền sẽ được định nghĩa trong file tomcat-users.xml

+ Bạn mở file /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml, tìm và thêm nội dung bên dưới vào bên trong thẻ <tomcat-users>…</tomcat-users>

# vi /opt/tomcat/conf/tomcat-users.xml

+ Bổ sung nội dung sau:

<role rolename="manager-gui"/>
<user username="admin" password="password" roles="manager-gui,admin-gui"/>


– Mặc định manager gui và admin gui chỉ truy cập từ localhost. Do vậy bạn cần chỉnh sửa file context để truy cập từ xa.

# vi /opt/tomcat/webapps/manager/META-INF/context.xml

+ Bạn có thể xóa hoặc REM lại nội dung sau:

<Valve className="org.apache.catalina.valves.RemoteAddrValve"
allow="127\.\d+\.\d+\.\d+|::1|0:0:0:0:0:0:0:1" />

+ Ở đây mình tiến hành REM lại như sau:

– Khởi động lại Tomcat và kiểm tra

# service tomcat restart

– Tiến hành kiểm tra bằng cách truy cập và đăng nhập vào tomcat.

Kiến Thức System chúc các bạn thành công!

✏️ Tác giả bài viết

Admin KTSYSTEM

Xin Chào mình là quản trị Viên Website system.info.vn Mình rất thích tìm hiểu về công nghệ mới, học hỏi và tìm tòi nghiên cứu về quản trị và bảo mật về hệ thống.
administrator
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *